REGULAMIN HOTELOWY

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa spokój i bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym hotelu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.

§2

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który należy uiścić należną opłatę. Osoby, które nie są zameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi natychmiastową reakcję.
Hotel ma obowiązek zapewnić:
1) Warunki pełnego i nieokreślonego wypoczynku gościa
2) Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościu.
3) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu.
4) Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę.
5) Sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§5 

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 - 849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty pracy lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. z 1965r. Nr 1 poz. 2 oraz Dz. U. z 1985r. Nr 45 poz. 225 oraz dz. U. z 1990r. Nr 65 poz. 378).

FIRE SAFETY

Dear Guests, please review the below-mentioned rules regarding measures in case of fire hazard, fire alarm or evacuation. Unjustified use of the alarm will be fined.

§1

Please review the emergency exit instructions posted on the guest room door prompty upon your arrival and identify the nearest fire exits, the location of the evacuation staircase on respective floors, as well as hydrants, fire extinguishers and fire alarm boxes.

§2

When hearing the fire alarm or the evacuation order, leave the room immediately and make sure that its door are closed.

§3

After leaving the room, please head tothe nearest emergency door and staircase. Remain calm and leave the building.

§4

In case of a sudden smoke blocking the evacuation path and when it is not possible to hide in the hotel room or any other safe place, please follow the evacuation path in a leaning position, try to keep your head as low as possible and cover your mouths with a damp cloth. In order not to lose your orientation and sense of direction always move along the walls.

§5

While evacuating from the building do not use elevators, since in case of a fire alarm or evacuation all elevators automatically descend to the ground floor and remain there until the end of the alarm.

§6

During the evacuation, please do not return to your room to collect your personal belongings, as toxic smoke and gas can pose a serious threat to your health and life.

§7

Remain calm and follow the evacuation order and / or the instructions of the hotel staff. The fire alarm is signaled by a sound signal. The alarm is automatically sounded upon the detection of fire by the fire protection system.
Immediately upon noticing fire, smoke coming out of room or smelling the odor of burning, alert the hotel office and, in necessary, all persons present on a given floor. If due to your handicap or health condition you have any doubts concerning the measures in case of a fire alarm or evacuation order, please notify the hotel office immediately.

§8

In case of fire:

a) Alert the hotel staff as soon as possible
b) Do not open door and windows unless necessary
c) Remain calm, do not create panic
d) Until the arrival of the Fire Brigade follow orders of a person delegated by the hotel staff to manage the fire-lightning operation, and upon the arrival of the Fire Brigade follow orders of the fire-fighting commander.

HOTEL RULES AND REGULATIONS

Dear Guests,

in order to ensure that you stay in our hotel is safe and undisturbed, we would kindly like to ask you to familiarize yourselfs the below-mentioned set of regulations 

§1

A room in our hotel can be rented for hotel nights (charging days). If the guest does not specify the period of their stay, it is assumed that the room is rented for one hotel night.

§2

If the guests wishes to prolong their stay, a prior notice should be given to the hotel office no later than at 10 am on the registered departure date. The hotel shall comply with the wish of the guest, provided the extensions of the stay is possible.

§3

The hotel guests cannot submit the room to other persons even prior to the expiration of the period they have been charged for. Persons not registered as hotel guests can stay in hotel rooms from 7.00 a.m. to 10.00 p.m. The hotel reserves the right to refuse to accept a guest who during their previous stay in the hotel materially breached the hotel regulations and inflicted damage on hotel property or on the property of guests, hotel staff or other persons present in the hotel, or who disrupted the hotel's day-to-day functioning or the safety and calm of guests in any other way.

§4

The hotel provides services congruent with its category and standard. In case of any reservations concering the quality of services, guests should immediately report them to the hotel office in order to enable the hotel to undertake immediate remedial action.
The hotel is obligued to ensure:
a) Proper conditions for the ful and undisturbed leisure of the guest
b) Safety of the stay and confidentialy of information about the guest
c) Professional and polite customer service in the scope of all services provided in the hotel
d) Cleaning of the room and conducting all necessary repairs and maintenance works during their presence exclusively upon their consent
e) Technologically flawless service - in the event of any technical failures or defects which cannot be eliminated, the hotel undertakes to use its best efforts to change the room or remedy the situation in another way.

§5

The hotel is liable for the loss or damage of the property brought by the persons using its services in the scope specified by the provisions of Articles 846-849 of the Polish Civil Code, unless the Parties agree othervise. The guest shall notify the hotel office about the damage immediately upon its detection.

§6

The hotel bears limited liability for the loss or damage of money, securities, valuables or items of scientific or artistic value, if such items are not deposited in the hotel office. Should the aforementioned items be lost or damaged, the compensation shall not exceed the amount determined under the directive of the Minister of Justice of 14th November 1964 on the limitation of liability of persons running hotels and similar facilities on a commercial basis (Journal of Laws 1965, No. 1, item 2 and Journal of Laws of 1990, No. 64, item 378).
In the event of a loss or damage of the above-mentioned items which were deposited in the hotel office, provisions of the Civil Code set out in par.5 hetero shall apply. The hotel shall be liable for the items left in hotel room safe only if the loss of these items is caused by an offence commited to the detriment of the guest, and if the offence results in the damage of the safe security measures.

The latter shall be confirmed by an authority conducting preparatory proceedings congruent with the provisions of the Code of Criminal Procedure. The hotel shall be liable for the items left in the hotel room and not locked in the safe, following the same provisions as stipulates in the aforementioned sentence.

§7

The hotel is not liable for damage or loss of a car or another vehicle owned by the hotel guest.

§8

The conduct of guests and persons using the hotel services should not disturb the calm of other persons. The hotel has the right to refuse to provide services to a person infringing upon the above-mentioned rule.

§9

The hotel guests are materially liable for any damage or devastation of the inventory and technical appliances caused by the guests, persons visiting the guests or under-aged persons remaining under supervision of the guests.

§10

In order to prevent fire hazard it is prohibited to use immersion heaters, electric irons and other similar appliances which are not part of the hotel inventory. It is also prohibited to store flammable and explosive materials and liquids. Smoking is strictly prohibited on the hotel premises.

§11

Personal belongings of guests left in the hotel room shall be sent to the address indicated by the guest at their expense. If no such dispositions is made by the client, the hotel will store their personal belongings for the period of:
a) 3 months
b) 6 months
c) 6 days - dry food products, non-alcoholic beverages and sealed alcoholic beverages
d) we do not store perishable food products.

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi zasadami postępowania w przypadku pożaru, alarmu pożarowego lub ogłoszenia ewakuacji. Nieuzasadnione użycie alarmu pożarowego podlega karze finansowej.

§1

Po wejściu do pokoju należy zapoznać się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach wejściowych. Dzięki niemu dowiedzą się Państwo, gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacyjne, jak rozmieszczone są klatki ewakuacyjne na piętrze, a także gdzie znajdują się hydranty przeciwpożarowe, gaśnice oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.

§2

W przypadku usłyszenia alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast opuścić pokój, upewniając się, że drzwi do niego zostały zamknięte.

§3

Po opuszczeniu pokoju proszę udać się do najbliższych, oznakowanych drzwi oraz klatek ewakuacyjnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek hotelu.

§4

W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, jak i w sytuacji braku możliwości wycofania się z pokoju hotelowego lub innego bezpiecznego miejsca, proszę poruszać się po tej drodze w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką usta.

§5

Ewakuując się proszę przemieszczać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ucieczki.

§6

W czasie ewakuacji proszę nie wracać do pokoju hotelowego po rzeczy osobiste, gdyż toksyczne dymy i gazy mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.

§7

Należy zachować spokój oraz postępować zgodnie z komunikatem ewakuacyjnym i/lub z poleceniami pracowników hotelu. Alarm pożarowy sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm ten wywoływany jest automatycznie, z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny, natychmiast dostępnymi środkami proszę powiadomić recepcję hotelu, a w razie konieczności inne osoby przebywające w pokojach na Państwa piętrze. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia będą mieli Państwo wątpliwości co do tego, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego, proszę niezwłocznie powiadomić recepcję hotelu.

§8

W przypadku pożaru należy:
a) Możliwie jak najszybciej zaalarmować personel hotelu
b) Nie otwierać zbędnie drzwi i okien
c) Zachować spokój, nie wywoływać paniki
d) Do czasu przybycia Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkować się osobie wyznaczonej z grona personelu hotelowego do pełnienia kierowniczej funkcji w akcji przeciwpożarowej, zaś z chwilą przybycia Straży - dowódcy przybyłej jednostki.

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, oddanych na przechowanie do depozytu w recepcji hotelowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w par. 5 niniejszego regulaminu.Za rzeczy pozostawione w sejfie pokojowym hotel odpowiada tylko wtedy, gdy utrata tych rzeczy jest konsekwencją przestępstwa popełnionego na szkodę gościa, powodującego zniszczenie zabezpieczenia sejfu hotelowego, stwierdzonego przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze stosowane do przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Za rzeczy pozostawione w pokoju hotelowym, a nie zabezpieczone w sejfie pokojowym, które nie zostały wymienione w zdaniu niniejszego paragrafu, hotel odpowiada na warunkach i zasadach określonych w zdaniu poprzednim.

§7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§8

Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać pobytu innych osób. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób oraz małoletnich przebywających pod jego opieką.

§10

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju hotelowego. Zabrania się także przechowywania materiałów i płynów wybuchowych i łatwopalnych. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

§11

Przedmioty osobistego użytku pozostawione po wyjeździe w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez:
a) 3 miesiące
b) 6 miesięcy - cenne przedmioty, biżuterię, pieniądze itp.
c) 6 dni - suche artykuły spożywcze, napoje i alkohole zamknięte
d) żywności łatwo psującej się nie przechowujemy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl